રાઈડની શરતો સાથે મંજૂરી માર્ગ અને મકાન વિભાગે આપી હતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.