વાંરવાર વીજ ધાંધિયાને કારણે નવી હળિયાદ ગામના લોકોના ધરણા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.