સરકાર ખેડૂતોને ડૂંગળીની રૂ.13 કરોડની ખોટ એક વર્ષથી ભરપાઈ કરી આપતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.