સી.એમ. ડેશ-બોર્ડ બન્યું ત્રીજું નેત્ર, રિયલ ટાઇમ મોનિટીંગ 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.