સોમનાથ ટ્રસ્ટની કિંમતી જમીન પર ભૂમાફીયાઓનો કબ્જો કરવાનો પ્રયાસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.