હા, આ એલસી હીરાલાલ પરીખનું જ છે, સ્વાતંત્ર્યના જંગમાં ભાગ લેવા જ તેમણે અભ્યાસ છોડ્યો હતો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.