૧ લાખ હેકટર જમીન વિસ્તારમાં ઇઝરાયેલી પધ્ધતિથી ડ્રીપ ઇરીગેશન માટેના MoU

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.