15 વર્ષમાં 700 વ્હેલ શાર્ક ગુજરાતના માછીમીરોએ બચાવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.