25 ટકા શાળામાં પુરું પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ નથી મળતું, 50 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પર ફીનો બોજો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.