નિષ્ફળ રૂપાણી સામે પગલાં ભરવા રાજ્યપાલ સમક્ષ માંગણી કરાઈ

A demand was made to the Governor to take action against the failed Rupani

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.