16 ટકા વધુ ઉત્પાદન આપતી લસણની નવી જાત આનંદ કેસરી ગુજરાતમાં વિકસાવાઈ

An invention of Gujarat's agricultural science will produce 12 thousand tonnes of garlic

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.