ગુજરાતમાં માનવ રોગ માટે ભલે લેબ નથી પણ પશુઓ માટે લેબ બનશે

Animal Disease Diagnostic Laboratory (B.S.L.3)

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.