સંચારી રોગોથી બચવા થૂંકો નહીં અને બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરો

Avoid communicable diseases and salute two hands

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.