રાજકીય પક્ષોને અજાણ્યા લોકો રૂ. 11,234.12 કરોડ આપી ગયા, કોણ છે એ ?

Between FY 2004-05 and 2018-19, the National Parties have collected Rs 11,234.12 cr from unknown sources

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.