ચીનની પીઠ પાછળ વાર કરવાની આદત જતી નથી, સરહદ પાર 20km લાંબો રોડ બનાવ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.