કોરોના માટે હેલ્પલાઈન 104 ઉપર 2424 લોકોએ ફોન કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.