દેશના કૃષિ વિજ્ઞાનીઓએ 50 વર્ષમાં 5500 નવી જાતો શોધી પણ ગુજરાતના ખેડૂતો હતાં ત્યાં જ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.