વિમાનમાંથી facebook, tweeterનો ઉપયોગ કરી શકાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.