ઘોરાડ, હાથી અને બંગાળ ફ્લોરિકનને આંતરરાષ્ટ્રિય સંરક્ષણ અપાયું

Ghorad, elephant and Bengal florican were given international protection

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.