દવા ઉત્પાદનમાં ગુજરાત 45 ટકાથી 31 ટકા સુધી દેશમાં આવી ગયું

Gujarat has come down from 45 percent to 31 percent in drug production

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.