અમદાવાદમાં 38 સુરક્ષા કંપનીઓને સુરક્ષાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી

In Ahmedabad, 38 security companies were given the responsibility of security

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.