વડાપ્રધાનનું ફંડ મોટી છેતરપીંડી છે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.