સોલાર સેલ-સોલાર મોડયુલનો રૂ.1100 કરોડનો અદ્યતન પ્લાન્ટ

Rs.1100 crore advanced plant of solar cell-solar module

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.