પ્રવાસન માટે આતિથ્ય-સત્કાર ઉદ્યોગ માટે જરૂરી કુશળતા આપવામાં આવશે.

Skills required for the hospitality industry will be provided for tourism.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.