500 સોશિયલ એકાઉન્ટ પોલીસે બંધ કેમ કરાવી દીધા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.