કમળો, બળતરા, માથાના દુઃખાવામાં ગળો ઉત્તમ ઔષધી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.