રાજ્યપાલ પાછળ રૂ.10 કરોડનું ખર્ચ, રાજ્યપાલો સફેદ વૃદ્ધ હાથી પૂરવાર થઈ રહ્યાં છે

Spending Rs 10 crore behind the governor, the governors are white-aged elephants

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.