દેશમાં વ્યક્તિ શરેરાશ વર્ષે 5.7 લિટર આલ્કોહોલ પીવે છે, મહિલાઓ 1.7 લિટર દારૂ પિવે છે

The average person in the country drinks 5.7 liters of alcohol a year, women drink 1.7 liters of alcohol

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.