મોમીનખાનને ગુજરાતનો સૂબેદાર બનાવવા મરાઠાઓએ મદદ કરી 50 લાખ ખંડણી

The Marathas helped make Mominakhan a subedar of Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.