નવા કૃષિ કાયદાથી ખેત ઉત્પાદનના કારખાના માટે નાણાં આવશે અને સીમાંત ખેડૂતો મંડળીઓ બનાવી શકશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.