કોવીડ હૉસ્પિટલના સાદા ભોજનને થ્રી સ્ટાર હોટલ જેવું ગણાવાયું

The simple meal at Kovid Hospital was likened to a three star hotel

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.