ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં ગયેલા સાંસદો કોણ અને કેટલા ?

Who and how many MPs in Rajya Sabha from Gujarat?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.