ખેડૂતોને ગુલાબના ફૂલોની સુગંધી કરતાં લીલી કેમ પસંદ છે

Why farmers love green rather than the scent of rose flowers

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.