આબાદ સ્પોર્સટ કૌભાંડ બાદ ખાનગીકણ માટે અમપાની બીજી કંપની મેદાને

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.