ઉચાપતમાં પોસ્ટમાસ્તરને 3 વર્ષની સજા અને 10,000 નો દંડ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.