કચ્છમાં નવા જ પ્રકારની ખારેક જોવા મળી છે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.