ગાંધીનગરમાં હવે આવાસની જગ્યાએ સરકારી બહુમાળી ઇમારતો બનશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.