ગાધીનગરના અધિકારીઓ ગ્રીન ટી વધું પીવે છે પણ નેતા-નેત્રી મેદી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.