ગુજરાતના ખેડૂતોની વીજળીમાં ૭૭ કરોડની રાહત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.