ગૌરવ લિવઈનમાં ત્રીજી મહિલા સાથે રહે છે, મારો અને મારી પુત્રીનો કાંટો કાઢવા માગે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.