ગૌ પ્રેમીના અવસાનથી ગાય રોજ આંશુ સારે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.