દીઓદરમાં 10ને ડીપ્થેરીયાની બીમારીથી 2 બાળકીઓનાં મોત 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.