દેહ વેચતી 9 મહિલાઓ અને દેહ લૂંટતા 11 પૂરૂષો પાટણથી પકડાયા, કોણ છે એ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.