ધારાસભ્ય મેરજાએ રાત્રીસભામાં લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.