પાક વિમો લેવા ખેડૂતોની 35 કિ.મી.ની પદયાત્રા, વીમા કંપનીઓ ઠંડી કચેરીમાં મોજ કરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.