પાણીથી તરબદર ચરોતરના કપડવંજમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા કેમ ઉભી છે ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.