પાપડનું ગામ ઉતરસંડા, કમાણી ડોલરમાં કરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.