પીપાવાવમાં ચેરના વૃક્ષોના જંગલ કોણ સાફ કરી રહ્યું છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.