પીવાનું પાણી ન મળતા રિંછ માણસો પર હુમલા કરવા લાગ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.