પુરાણોમાં ગુજરાતી કેવી જાતિ હતી ? પ્રથમ યુદ્ધ ભરૂચ પાસે ખેલાયું હતું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.